User Tools

Site Tools


cv01_2018_solution

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cv01_2018_solution [2018/09/25 21:00] (current)
vitek created
Line 1: Line 1:
 +===== Nastavení grafických atributů v základní grafice a první čárový graf =====
  
 +Data, která budeme používat jsou uložena ve formátu .txt s čárkou oddělovanými buňkami. ​
 +<WRAP center round box 40%>
 +**Data stáhněte {{visbiodat:​data:​teploty_na_pramenisti.txt|zde}}**
 +</​WRAP>​
 +
 +  - Nechejte si nakreslit všechny předdefinované symboly. Zvětšte velikost symbolů aspoň na 2-3. Předdefinovaných symbolů je 26 a definují se číslem 0-25. Defaultní je 1 - prázdné kolečko. <code rsplus>
 +plot(0 : 25, pch = 0 : 25, cex = 3, col = "​tomato4",​ bg = "​salmon1"​)
 +</​code>​
 +  - Nechejte nakreslit průběh teplot měřených prvním dataloggerem (proměnná //T_A//) v čase (proměnná //nr//). <code rsplus>
 +plot(T_A ~ nr, data = temp)
 +</​code>​
 +  - Bodový graf změňte na čárový. <code rsplus>
 +plot(T_A ~ nr, data = temp, type = "​l"​)
 +</​code>​
 +  - Vyzkoušejte další typy zobrazení dat (kromě bodů a čar) pomocí funkce ''​plot()''​. Viz nápověda ''?​plot''​.<​code rsplus>
 +?plot
 +# ...
 +# "​p"​ for points,
 +# "​l"​ for lines,
 +# "​b"​ for both,
 +# "​c"​ for the lines part alone of "​b",​
 +# "​o"​ for both ‘overplotted’,​
 +# "​h"​ for ‘histogram’ like (or ‘high-density’) vertical lines,
 +# "​s"​ for stair steps,
 +# "​S"​ for other steps, see ‘Details’ below,
 +# "​n"​ for no plotting.
 +# ...
 +
 +# Měníme nastavení argumentu type= ve funkci plot().
 +</​code>​
 +  - Vraťte se k čárovému grafu. Přidejte křivku průběhu teplot z druhého dataloggeru (proměnná //T_B//). Upravte rozsahy os, přidejte název grafu "​Teplota vody na prameništi",​ název osy X "​Datum"​ a osy Y "​°C"​. <code rsplus>
 +plot(T_A ~ nr, data= temp, type= "​l",​ ylim= c(10, 15)) #, xlim= c(200,​2000))
 +lines(T_B ~ nr, data= temp, type= "​l",​ col= "​deepskyblue"​)
 +</​code>​
 +  - Název grafu posuňte mírně doleva, název osy X doprava.
cv01_2018_solution.txt · Last modified: 2018/09/25 21:00 by vitek