User Tools

Site Tools


cv01_2018_solution

Nastavení grafických atributů v základní grafice a první čárový graf

Data, která budeme používat jsou uložena ve formátu .txt s čárkou oddělovanými buňkami.

Data stáhněte zde

 1. Nechejte si nakreslit všechny předdefinované symboly. Zvětšte velikost symbolů aspoň na 2-3. Předdefinovaných symbolů je 26 a definují se číslem 0-25. Defaultní je 1 - prázdné kolečko.
  plot(0 : 25, pch = 0 : 25, cex = 3, col = "tomato4", bg = "salmon1")
 2. Nechejte nakreslit průběh teplot měřených prvním dataloggerem (proměnná T_A) v čase (proměnná nr).
  plot(T_A ~ nr, data = temp)
 3. Bodový graf změňte na čárový.
  plot(T_A ~ nr, data = temp, type = "l")
 4. Vyzkoušejte další typy zobrazení dat (kromě bodů a čar) pomocí funkce plot(). Viz nápověda ?plot.
  ?plot
  # ...
  # "p" for points,
  # "l" for lines,
  # "b" for both,
  # "c" for the lines part alone of "b",
  # "o" for both ‘overplotted’,
  # "h" for ‘histogram’ like (or ‘high-density’) vertical lines,
  # "s" for stair steps,
  # "S" for other steps, see ‘Details’ below,
  # "n" for no plotting.
  # ...
   
  # Měníme nastavení argumentu type= ve funkci plot().
 5. Vraťte se k čárovému grafu. Přidejte křivku průběhu teplot z druhého dataloggeru (proměnná T_B). Upravte rozsahy os, přidejte název grafu “Teplota vody na prameništi”, název osy X “Datum” a osy Y “°C”.
  plot(T_A ~ nr, data= temp, type= "l", ylim= c(10, 15)) #, xlim= c(200,2000))
  lines(T_B ~ nr, data= temp, type= "l", col= "deepskyblue")
 6. Název grafu posuňte mírně doleva, název osy X doprava.
cv01_2018_solution.txt · Last modified: 2018/09/25 21:00 by vitek