User Tools

Site Tools


anadat:cs:data:svratka

Svratka

Data z mojí diplomky, publikovaná v Syrovátka et al. 2009.
Jedná se o zpracované vzorky larev pakomárů odebrané na řece Svratce nad Vírskou přehradou u obce Unčín. Z asi 300 m dlouhého úseku bylo odebráno 27 vzorků o ploše 25×25 cm z různých habitatů. Larvy pakomárů pak byly vybrány ze substrátu a pourčovány. Jako proměnné prostředí byla zaznamenána hloubka, rychlost proudu a typ habitatu, dále jsme vypočítali hydraulický parametr Froudeho číslo, podle nějž je možné vzorkované plošky rozdělit na tůně (pool) a peřeje (riffle).

Data stáhněte zde

Proměnné prostředí

 • hab - typ habitatu, 5 kategorií
 • hydr - hydraulický typ tůň/peřej (2 kategorie)
 • depth - hloubka [m]
 • velocity - rychlost proudu [m.s-1]
 • velSD - variabilita rychlosti proudu vyjádřená jako SD 5 měřených rychlostí
 • froude - hydraulický parametr Froudeho číslo (bezrozměrné)
 • Re - hydraulický parametr Reynoldsovo číslo (bezrozměrné)
 • shear_vel - hydraulický parametr smyková rychlost
 • organic - odhad množství organického substrátu (spolu s mechy a vegetací) na ordinálni škale
 • pom - odhad množství partikulované organické hmoty na ordinální škále
 • roughness - hrubost minerálního substrátu

Do R data můžeme načíst následovně:

# druhová data:
spe<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=anadat:data:spe.txt"),
         row.names= 1, check.names= F)
 
# proměnné prostředí:
env<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=anadat:data:env.txt"),
         row.names= 1)

Syrovátka V., Schenková J. & Brabec K. 2009: The distribution of chironomid larvae and oligochaetes within a stony–bottomed river stretch: the role of substrate and hydraulic characteristics. Fundamental and Applied Limnology (Archiv für Hydrobiologie) 174: 43–62.

anadat/cs/data/svratka.txt · Last modified: 2017/04/13 11:34 by vitek