User Tools

Site Tools


anadat:cs:data:haduvka

Hadůvka

Měsíční sběry makrozoobentosu ze 6 mesohabitatů na potoce Hadůvka v sezóně 2004/2005, které prováděl a analyzoval Michal Straka. Makrozoobentos je pourčovaný alespoň do rodové úrovně. Pro každý odběr je změřeno 6 proměnných popisujících substrát. Celkem dataset obsahuje 104 vzorků a 63 taxonů. Hlavním cílem sběru a analýz dat bylo odhalit, do jaké míry jsou společenstva bezobratlých determinována substrátem a sezónou a oddělit od sebe tyto dva efekty.

haduvka.xlsx

Do R lze všechna data načíst následovně::

# druhová data:
spe<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:haduvka_spe.txt"),
         row.names= 1)
 
# substrátové proměnné, nutno ještě logaritmovat ln(x+0.01):
env<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:haduvka_env.txt"),
         row.names= 1)
# mesicovitost:
months<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:haduvka_mesicovitost.txt"),
          row.names= 1)
 
# substrátové proměnné, nutno ještě logaritmovat ln(x+0.01):
design<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:haduvka_design.txt"),
          row.names= 1)
anadat/cs/data/haduvka.txt · Last modified: 2017/02/27 22:08 by vitek